OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ YILLARI SLAYTI
-
Bugün : 7 Mayıs 2016   
               
  v   FORUM
  v   Dosyalar
  v   Slaytlar
  v   Yazılılar
  v   Resimler
  v   Videolar
  v   Animasyon
  v   Slayt İstek
  v   Yarışma
  v   Mesajlar

Menü
 
Ençok Konu
OZDERE - (438)
Elfida - (425)
esra - (283)
zohre - (98)
Yonetici - (50)
 
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ YILLARI SLAYTI
  SLAYTLAR || SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF SORULARI
   OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ YILLARI SLAYTI
 

OSMANLI TARİHİ 

KURULUŞ DEVRİ (1299-1453)

 
 
 
 

OSMANLI POLİTİKALARI

İSKAN POLİTİKASI

FETİH POLİTİKASI

HOŞGÖRÜ POLİTİKASI

DEVŞİRME SİSTEMİ

 
 
 
 

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin ele geçirdiği topraklarda kalıcı olmasını sağlayan ve o bölgeyi etnik olarak kendine bağlayan en önemli etkendir?

A. Fetih Politikası

B. Gaza-Cihat

C. İskan Politikası

D. Devşirme Sistemi

E. Hoşgörü Politikası

 
 
 
 

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin ele geçirdiği topraklarda kalıcı olmasını sağlayan ve o bölgeyi etnik olarak kendine bağlayan en önemli etkendir?

A. Fetih Politikası

B. Gaza-Cihat

C. İskan Politikası

D. Devşirme Sistemi

E. Hoşgörü Politikası

 
 
 
 

OSMANLILARIN MENŞEİ

 
 
 
 

KURULUŞ DEVRİ PADİŞAHLARI 

 • Osman Gazi : 1281 – 1326
 • Orhan Gazi : 1326 – 1362
 • I.Murat : 1362 – 1389
 • Yıldırım Bayezit : 1389 – 1402
 • Fetret Devri : 1402 – 1413
 • Çelebi Mehmet         : 1413 – 1421
 • II.Murat : 1421 – 1451
 • II.Mehmet : 1451 – 1481
 
 
 
 

Savaşlar ve Siyasi Olaylar 
 

 • 1302 Koyunhisar (Bafeon) Savaşı
 • 1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı
 • 1363 Sazlıdere Savaşı
 • 1364 Sırpsındığı Savaşı
 • 1371 Çirmen Savaşı
 • 1388 Ploşnik Bozgunu
 • 1389 I. Kosova Savaşı
 • 1396 Niğbolu Savaşı
 • 1402 Ankara Savaşı
 • 1444 Varna Savaşı
 • 1448 II. Kosova Savaşı
 
 
 
 

Kuruluş Devrinde İlkler 

 • İlk Para – Osman Bey döneminde basıldı.
 • İlk Osmanlı - Bizans (Tekfurlar ile) savaşı Koyunhisarı savaşıdır (1302).
 • İlk defa Osmanlıya katılan beylik Karesioğulları’dır.
 • İlk Osmanlı yenilgisi – Ploşnik Bozgunu (1388).
 • İlk Haçlı ittifakı –Sırpsındığı savaşıdır (1364)
 • İlk Osmanlı Topu – I.Kosova sav. kullanıldı.
 • İlk ve tek savaş alanında öldürülen padişah – I.Murat (I.Kosova savaşı).
 
 
 
 

Tanım ve Kavramlar 

 • Aşar (öşür): Toprak gelirinin onda biri olan bu vergiyi halktan Tımar sahibi alırdı (Müslümanlardan).
 • Haraç: Müslüman olmayanlardan alınan beşte bir oranındaki gelir vergisidir.
 • Cizye (Kelle vergisi): Gayrimüslimlerden, askerlik yapmadıkları için yılda bir kez alınan vergidir. Askerlik çağına gelmiş sağlıklı erkeklerden alınırdı.
 • Ayan: Bir yerin bir bölgenin zenginlerinden olan. Büyük topraklara ve silahlı adamlara sahip “ağa” (derebeyi).
 • Cülus Bahşişi: Yeni hükümdarın asker ve memurlara verdiği para.
 • Devşirme: Osmanlıda, Yeniçeri ocağına alınacak asker ihtiyacını karşılamak için Balkan topraklarındaki gayrimüslim ailelerden alınan çocukların yetiştirilmesi işi.
 
 
 
 

OSMANLI BEYLİĞİNİN  
BÜYÜME NEDENLERİ
 

  1.ANADOLU’nun DURUMU: Kösedağ Savaşından sonra Anadolu Türk birliği bozulmuş, çok sayıda beylik kurulmuştur. XIII.yy sonlarına doğru İlhanlıların Anadolu’daki baskısı azalmıştır. Beylikler arasında mücadeleler vardır.

  2.BİZANS’ın DURUMU: Sık sık taht kavgaları olmakta. Tekfurlar merkezi dinlememekte ve kendi aralarında mücadele etmektedir. Güçsüz olan ordusunu da Balkanlardan gelebilecek Sırp ve Bulgar saldırıları için kullanmaktadır.

 
 
 
 

3.BALKANLAR’ın DURUMU: Merkezi otorite bulunmamakta. En güçlüleri SIRP ve BULGAR krallıkları olmak üzere, Eflak, Boğdan, Bosna-Hersek gibi küçük prenslikler vardır. Ayrıca Katolik MACAR saldırılarına uğruyorlardı.

4.Osmanlının kurulduğu coğrafi konum.

5.Bizans sınırında bulunması.

6.Tekfurlar arası mücadelelerden istifade etmeleri.

7.Beylikler arası mücadelelere girmemeleri.

8.Sürekli cihat ve gaza ile uğraşmaları.

9.Türkmenlerin sempatisini kazanmaları ve sürekli göçlerle beslenmeleri.

 
 
 
 

10.Ahilerin, Şeyhlerin, Erenlerin desteğini almaları.

11.Takip ettikleri mükemmel siyaset (Hoşgörü).

12.Padişahların çok yetenekli olması.

13.Kayı boyundan olmaları.

14.Merkeziyetçiliğin sağlanması.

15.Avrupalıların yüzyıl savaşları ile uğraşmaları. 

NOT: Yüzyıl Savaşları (1337-1453),

İngiltere X Fransa = Fransa galip gelmiştir.

1346 Kresi Savaşında TOP ilk kez kullanıldı (İng)

 
 
 
 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumuyla ilgilidir?

A. Güçlü bir orduya sahip olması

B. Yıkılmakta olan iki devlet arasında kurulması

C. Adaletli ve hoşgörülü olması

D. Beyliklerle mücadele etmemesi

E. Merkeziyetçi olması

 
 
 
 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumuyla ilgilidir?

A. Güçlü bir orduya sahip olması

B. Yıkılmakta olan iki devlet arasında kurulması

C. Adaletli ve hoşgörülü olması

D. Beyliklerle mücadele etmemesi

E. Merkeziyetçi olması

 
 
 
 

OSMAN BEY

 • Söğüt ve Domaniç merkezli olmak üzere beylik kuruldu.
 • Daha sonra Bilecik başkent yapıldı.

NOT: Sık sık başkent değiştirme nedeni, savaş alanlarına yakın olma isteğidir.

 • 1302’de Bizans ile Koyunhisar savaşı yapıldı. (ilk savaş)
 
 
 
 

Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde görülen;

I. İlhanlılar’a verilen verginin kaldırılması

II. Bursa’nın başkent yapılması

III. Para bastırılması

gibi gelişmelerden hangileri bağımsız devlet anlayışıyla ilgilidir?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve II E. I, II ve III

 
 
 
 

Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde görülen;

I. İlhanlılar’a verilen verginin kaldırılması

II. Bursa’nın başkent yapılması

III. Para bastırılması

gibi gelişmelerden hangileri bağımsız devlet anlayışıyla ilgilidir?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve II E. I, II ve III

 
 
 
 

ORHAN BEY

 • Bizans imparatoru Kantakuzen, İstanbul’daki taht kavgalarından dolayı Osmanlıdan yardım istemiştir.
 • Yardımlara karşılık Gelibolu’daki Çimpe kalesi Osmanlıya verilmiştir. (1353-Türklerin Rumeli’ye ilk geçişleri ve yerleşmeleri)
 
 
 
 

Karesioğulları’nın alınması ile; 

 • Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişi kolaylaşmıştır.
 • Karesi beyliğinin önemli komutanları Osmanlı hizmetine girmiştir.
 • Karesi Donanması Osmanlı’nın olmuştur.
 • Anadolu Siyasi (Türk) birliğinin kurulmasında ilk adım atılmıştır.
 
 
 
 

Orhan Bey zamanındaki teşkilatlanma çalışmaları: 

 • Divan teşkilatı kuruldu,
 • Vezirlik makamı oluşturuldu,
 • Kadılık teşkilatı kuruldu,
 • Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur,
 • İznik’te ilk medrese kurulmuştur (Orhaniye)
 
 
 
 

Orhan Bey’in düzenli ordu kurup, kendi adına para bastırması, hutbe okutması ve divan örgütünü kurması birlikte düşünüldüğünde;

I. Bağımsızlığını ilan ettiği,

II. Bizans’la ilişkilerini artırdığı,

III. Devlete işlerlik kazandırdığı.

sonuçlarından hangilerine varılabilir?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I, II ve III

D. I ve III E. I ve II

 
 
 
 

Orhan Bey’in düzenli ordu kurup, kendi adına para bastırması, hutbe okutması ve divan örgütünü kurması birlikte düşünüldüğünde;

I. Bağımsızlığını ilan ettiği,

II. Bizans’la ilişkilerini artırdığı,

III. Devlete işlerlik kazandırdığı.

sonuçlarından hangilerine varılabilir?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I, II ve III

D. I ve III E. I ve II

 
 
 
 

I.MURAT

Sazlıdere Savaşı (1365)

Osmanlı X Bizans

Sonuçları:

*Edirne Türklerin eline geçti.

*Başkent Edirne oldu.

*Balkanların yolu açıldı.

 
 
 
 

I.Murat dönemi  
teşkilatlanma çalışmaları: 

 • Acemioğlanlar,Yeniçeri ocağı kuruldu,
 • Tımar sistemi uygulanmaya başlandı,
 • Rumeli beylerbeyliği kuruldu.
 • İlk Mali teşkilat kuruldu.
 
 
 
 

NOT: I.Murat “ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışının yerine “ülke, padişah ve oğullarının malıdır” anlayışına getirmiştir. Taht kavgaları önlemek amaçlandı. (Merkeziyetçilik amaçlandı)

 
 
 
 

I.Murat (Hüdavendigar-Sultan)

 • Yapılan çalışmalar sonucu Osmanlı tam devlete dönüşecektir.
 • 1364 Sırpsındığı Savaşı, ilk Osmanlı-Haçlı Savaşıdır. Türkler Rumeli’ye kesin olarak yerleşmişlerdir.
 
 
 
 

Osmanlı Kuruluş Devrinde Balkanlar’da güçlenmede ve kalıcı egemenlik kurmada aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A. İskan politikası

B. Güçlü ordular

C. Ortodoks-Katolik yakınlaşması

D. Bölgede vergi adaleti sağlanması

E. Din ve mezhep özgürlüğü sağlanması

 
 
 
 

Osmanlı Kuruluş Devrinde Balkanlar’da güçlenmede ve kalıcı egemenlik kurmada aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A. İskan politikası

B. Güçlü ordular

C. Ortodoks-Katolik yakınlaşması

D. Bölgede vergi adaleti sağlanması

E. Din ve mezhep özgürlüğü sağlanması

 
 
 
 

YILDIRIM BAYEZİD (I.BAYEZİD)

NİĞBOLU SAVAŞI (1396)

Haçlı X Osmanlı

Sonuçları:

 • Orta Avrupa kapıları Osmanlıya açıldı.
 • Avrupalıların Osmanlıyı Balkanlardan atma ümidini kıran ilk savaştır.
 
 
 
 

Yıldırım Bayezid’in Anadolu Faaliyetlerinin Sonuçları:

* Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlandı.

* Batı ve Orta Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiş, Timur ile Osmanlı devleti karşı karşıya geldi.

* Sahillerdeki beyliklerin Osmanlılara katılması Osmanlı denizciliğinin güçlenmesini sağlamıştır.

 
 
 
 
 • İstanbul’un Fethi hazırlıkları için Güzelcehisar’ı (Anadolu hisarını) yaptırmıştır.
 • 1401 İstanbul Antlaşması ile kuşatma kaldırılmıştır.
 
 
 
 

Ankara Savaşı (1402): 

 • * Timur’un batıya doğru yaptığı seferler sonucunda İran ve Irak ele geçirilmiş, Altınorda Devleti zayıflamış ve yıkılmıştır.
 • * Yıldırım Bayezid’den kaçan beyler Timur’a sığınmışlardır.
 
 
 
 

Sonuçları:

 • Beylikler kuruldu (Anadolu Türk birliği bozuldu). Bizans’ın ömrü uzadı.
 • Balkanlarda Türk ilerleyişi durdu.
 • Bayezid’in çocukları arasında taht kavgaları başladı.
 • Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.
 • Fetret Devri başladı. Osmanlı sağlam devlet örgütü sayesinde kısa zamanda toparlandı.
 
 
 
 

FETRET DEVRİ (1402-1413)

 • Ankara Savaşı sonrası Yıldırım’ın oğulları arasında başlayan taht kavgaları ve padişahsız geçen 11 yıl Fetret Devridir.
 • Devlet yıkılma tehlikesi geçirmiştir.
 • Devletin ikinci kurucusu I.Mehmet (Çelebi) dir.
 
 
 
 

ÇELEBİ MEHMET

(I.Mehmet)

**1416’da Venedik ile Gelibolu yakınlarında deniz savaşı yapılmıştır. (İlk deniz savaşıdır ve Osmanlı kazanmıştır)

 • Düzmece Mustafa İsyanı bastırıldı. (Yıldırım’ın oğlu)
 
 
 
 
 • 1420’de Şeyh Bedrettin ayaklanması oldu.

NOT: Osmanlı tarihinde ilk dinsel, siyasal ve sosyal isyandır.

 
 
 
 

II.MURAT

**Düzmece Mustafa ve Şehzade Mustafa İsyanları bastırıldıktan sonra İstanbul’u kuşattı. **Venediklilerle savaşıldı.

 
 
 
 

II.MURAT

**1444 Segedin Savaşı’nda Sırp ve Macar ile savaşıldı.

** Osmanlıların yenildiği bu savaş sonunda Macar ve Sırplar ile Edirne-Segedin Antlaşması yapıldı.

 
 
 
 

II.MURAT

**Edirne-Segedin Antlaşması

 • Sırp Krallığı ve Macaristan, aldığı topraklar karşılığı Osmanlıya vergi verecek.
 • On yıl savaşılmayacak.
 • Tuna Nehri sınır olacak.
 
 
 
 

NOT:

*Osmanlı’nın, bir yenilgi sonucunda imzaladığı ilk antlaşmadır.

*II.Murat, tahtı 13 yaşındaki oğlu II.Mehmet’e bıraktı.

*Osmanlı tarihinde, imzalandığı halde uygulanmayan ilk antlaşmadır.

 
 
 
 

II.MURAT  

Tahtı kendi isteği ile oğluna bırakan ilk Osmanlı hükümdarıdır.

Sultan II.Murat, iki kez tahta geçmiştir.

 
 
 
 

VARNA SAVAŞI (1444)

 • Haçlı X Osmanlı
 • Osmanlı Devleti savaşı kazanmıştır.
 • Bu savaşta, Balkanlardaki Türk egemenliği kesinleşti.
 
 
 
 

II.KOSOVA Savaşı (1448)

Sonuçları:

 • Avrupa, Osmanlıya karşı savunmaya geçmiş.
 • Haçlılar Türkleri Balkanlardan atamayacağını anlamıştır.
 • Batıya ilerleyiş hızlanmıştır.
 
 
 
 

Osmanlı’nın, Rumeli’de gerçekleştirdiği fetih hareketleri,

I. Haçlı anlayışının doğması

II. Sınırların genişlemesi

III. Siyasi gücün artması

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II

D. II ve III E. I, II ve III

 
 
 
 

Osmanlı’nın, Rumeli’de gerçekleştirdiği fetih hareketleri,

I. Haçlı anlayışının doğması

II. Sınırların genişlemesi

III. Siyasi gücün artması

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II

D. II ve III E. I, II ve III

 
 
 
 

Anadolu hisarı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?

A. I.Murat

B. II.Murat

C. I.Bayezid (Yıldırım)

D. II.Bayezid

E. I.Mehmet

 
 
 
 

Anadolu hisarı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?

A. I.Murat

B. II.Murat

C. I.Bayezid (Yıldırım)

D. II.Bayezid

E. I.Mehmet

 
 
 
 

Osmanlı’nın ikinci kurucusu kimdir?

A. Osman

B. Orhan

C. I.Murat

D. Yıldırım Bayezid

E. Çelebi Mehmet

 
 
 
 

Osmanlı’nın ikinci kurucusu kimdir?

A. Osman

B. Orhan

C. I.Murat

D. Yıldırım Bayezid

E. Çelebi Mehmet

 
 
 
 

Padişahsız geçen Fetret Devri hangi tarihler arasında olmuştur?

A. 1402-1413

B. 1403-1414

C. 1413-1421

D. 1402-1415

E. 1400-1413

 
 
 
 

Padişahsız geçen Fetret Devri hangi tarihler arasında olmuştur?

A. 1402-1413

B. 1403-1414

C. 1413-1421

D. 1402-1415

E. 1400-1413

 
 
 
 

Osmanlı Kuruluş tarihi ve yüzyılı hangisidir?

A. 1299-12.yy

B. 1243-13.yy

C. 1250-14.yy

D. 1302-14.yy

E. 1299-13.yy

 
 
 
 

Osmanlı Kuruluş tarihi ve yüzyılı hangisidir?

A. 1299-12.yy

B. 1243-13.yy

C. 1250-14.yy

D. 1302-14.yy

E. 1299-13.yy

 
 
 
 

Osmanlı’nın ilk başkenti hangisidir?

A. Bursa

B. İstanbul

C. Söğüt

D. Edirne

E. Çanakkale

 
 
 
 

Osmanlı’nın ilk başkenti hangisidir?

A. Bursa

B. İstanbul

C. Söğüt

D. Edirne

E. Çanakkale

 
 
 
 

İskan Politikasının yada Türkleri Balkanlara yerleştirmenin amaçları nelerdir?

 • Nüfus dengesini sağlamak, üretimde süreklilik.
 • Türk-İslam kültürünü yaymak, merkeziyetçilik.
 • İşsizliğe çözüm bulmak, asayişi sağlamak.

Orhan dönemindeki teşkilatlanma çalışmalarının sonucu nedir?

 • Osmanlı, Beylikten Devlete geçti.

Osmanlı’nın takip ettiği hoşgörü politikasının amacı nedir?

 • Balkanların fethini kolaylaştırmak,
 • Devletin kalıcılığını sağlamak.
 
 
 
 

Osmanlı Devleti Kuruluş devrinde neden sık sık başkent değiştirmiştir?

 • Fetih bölgelerine yakın olmak için.

Bağımsızlık alametleri nelerdir?

Bir beyliğin bağımsız olması için;

 • Ferman, Bayrak, Sancak, Kılıç,
 • Nevbet (Davul, Bando) verilmesi
 • Para bastırması ve hutbe okutması gereklidir.

Haçlı ordularının amacı nedir?

- Osmanlıyı Balkanlardan atmaktır.

 
 
 
 

DİVAN ÜYELERİ ve DİĞER GÖREVLİLER

Vezir-i Azam (Sadrazam) Başbakan

Defterdar Maliye Bakanı

Nişancı Tuğracı, Tapu Kadastro

Şeyhülislam (Müftü) Ulemanın Başı, Fetvacı

Kazasker (Kadı Asker) Adalet ve Eğitim

Reis-ül Küttap Dış İşleri Bakanı

Kaptan-ı Derya(Kaptan Paşa)Donanma Komutanı

Yeniçeri Ağası İstanbul Emniyet Müdürü

Rumeli Beylerbeyi Rumeli Eyalet Valisi

Kadı Adalet işleri (Hakim)

Subaşı Kazalarda Güvenlik Sorumlusu

 
 
 
 

Bir şeyi gerçekten bilmek,

onu anlatmakla olur.

SOKRATES  

 
 
 
 

OSMANLI TARİHİ  
ÖYS ve LİSE 2

 
 
 
 

OSMAN BEY DÖNEMİ 

 • Koyunhisarı(Bafeon)Savaşı 1302:
 • Osman Bey’in genişlemesine karşı Bizans’ın Tekfurları ile anlaşıp birlik göndermesi ile bu savaş yapılmıştır.
 • Not: Osmanlı ile Bizans arası ilk savaştır.
 • Not: Osmanlı Kite kalesini, Bursa’nın kuzeyi hariç her yerini ve İzmit’i kontrol altına aldı.
 • Orhan Bey 1321’de Mudanya’yı aldı.
 • Osman Bey dönemindeki fetih hareketleri gönüllü Türkmen birlikleri ile gerçekleştirildi. Bu dönemde düzenli ordu yoktu.
 • Osman Bey zamanında ilk Osmanlı parası bastırıldı. Ancak devletin teşkilatlanması Orhan bey zamanında başladı.
 
 
 
 

ORHAN BEY DÖNEMİ 

 • Karesioğulları beyliğinin Osmanlı’ya katılması (1345):
 • *Karesi Bey’in ölümü ile karışıklıklar çıkması Osmanlı’nın bu olaya el koymasına neden oldu. Orhan bey bu beyliğin büyük bölümünü ele geçirdi (1345). 1360 yılında Çanakkale ve çevresi alınınca Karesi beyliği tam olarak Osmanlıya katılmış oluyor.
 • Sonuçları:
 • Osmanlıların Rumeli’ye geçişi kolaylaştı.
 • Osmanlı Donanma sahibi oldu.
 • Bu beyliğin komutanları Osmanlı hizmetine girdi.
 • Osmanlı, Adalar Denizine (EGE) ulaştı.
  • Orhan Bey döneminde; Marmara adaları (1352), Bolu ve Ankara (1354) Osmanlı toprağı oldu.
 
 
 
 

I.MURAT DÖNEMİ 

 • I.Murat’ın oğlu I.Bayezid Germiyanoğullarından bir kız ile evlendiği için çeyiz olarak Osmanlıya Kütahya, Tavşanlı, Emet, Simav verildi (1381). Osmanlı, Hamitoğulları ile komşu oldu.
 • Hamitoğullarından; Isparta, Yalvaç, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Karaağaç 80.000 altın karşılığında satın alındı (1381). Karamanoğulları ile sınır olundu.
 • Karamanoğulları Beyşehir’i aldı. Bu durum savaşa sebep oldu (1387). Savaşı Osmanlı kazandı.
 • Not: Taraflar arasında ilk barış yapıldı. Osmanlı ile Karamonoğlu arasında ilk ilişkiler I.Murat devrinde başlamış oldu. Karamanoğulları, Anadolu’da Osmanlı üstünlüğünü tanımış oldu.
 
 
 
 

YILDIRIM BAYEZİD 

 • Niğbolu Savaşı (1396):
 • Nedenleri:
 • 1.İstanbul kuşatması nedeni ile Bizans Avrupa’dan yardım istedi.
 • 2.Papanın Hıristiyan dünyasını kışkırtması.
 • 3.Osmanlı’nın, Bulgar krallığını alması ile Orta Avrupa’yı tehdit etmesi.
 • 4.Osmanlıların Bosna ve Arnavutluk’a akınlar yaparak buralara yerleşmek istemesi.
 • Haçlı Ordusu: Macar, Fransa, İngiltere, İskoçya, Almanya, Hollanda, Avusturya, İtalya, İsviçre ve Güney Avrupa kuvvetleri.
 
 
 
 
 • Sonuçları:
 • 1.Osmanlılar Avrupa’da büyük bir başarı elde etti. Bu başarı, Ankara savaşından sonraki karışık dönemde bile Balkanlarda isyan çıkmamasının sebebidir.
 • 2.Mora Despotluğu Osmanlı egemenliğini tanımıştır.
 • 3.Mısırdaki Abbasi halifesi Yıldırım Bayezid’i Anadolu sultanı ilan etmiştir.Bu durum Osmanlının Anadolu beylikleri üzerindeki etkisini arttırmıştır ve Türk birliğinin sağlanmasını kolaylaştırmıştır.
 • 4.Eflak ve Bosna’ya akınlar yapılmış ve Bulgar krallığı tamamen son buldu.
 
 
 
 

Yıldırımın Anadolu Faaliyetlerinin Sonuçları:

- Reklamlar -

[ Ekleyen : baskan_sevket | Üretici : ŞEVKET SARIGÜL | Hit : 305 | Tarih: 23.10.2009 ]
Slayt inmeden once sayfamizi begenir misiniz?
- Reklamlar -

 
Üyelik
Kullanıcı :
 
Şifre :
 
Hatırla :
 

» YENİ ÜYE OL !
» Şifremi Unuttum !    
 
Son Giren
 t_c_ gülay_sezen-5915 dk.ön
 ketty-26215 dk.ön
 nesnebey6134-28081 dk.ön
 umut66261-31803 dk.ön
 erenburak-32038 dk.ön
 
2012 © Copyright Egitim sitemiz (Ücretsiz slayt Siteniz)
Websitemiz 2011 Egitim sitesi
Bu sayfa: 0,13 saniyede yorumlandı.